گزارش جشنواره اجتماعي نرمه و نتايج جشنواره لبخندها


جشنواره لبخند ها برگزار شد و به نفرات برتر طي مراسمي جوايز نفيسي اعطا گرديد.
www.narmtar.ir