توليد محصولات با طراحي جديد

محصولات نرمه با طراحي جديد توليد و در کليه فروشگاه هاي زنجيره اي و هايپر مارکت ها عرضه شده است.