استراتژي

اصول و خط مشي کل ما عبارت است از:
احترام قائل شدن براي همه افراد
علاقه جدايي‌ناپذير سازمان و افراد با يکديگر
تمرکز استراتژيک به کار خود
توجه به نوآوري به عنوان سنگ بناي موفقيت
ارزش نهادن براي توسعه افراد
به دنبال بهترين‌ها بودن
با هم کارکردن به عنوان يک شيوه زندگي


ما  به مسئوليتهاي اجتماعي خود واقف و متعهديم و بدنبال راه هايي براي پيشرفت متوازن اقتصادي ، توسعه اجتماعي و ملاحظات زيست محيطي براي اطمينان از کيفيت زندکي نسل هاي آتي مي باشيم