پرسش های متداول

آياعلامت تجاري نرمه همان کلينکس سابق مي باشد؟

در واقع مجوز استفاده از علامت تجاري کلينکس پيش از انقلاب اسلامي ايران بطور انحصاري در اختيار شرکت نوظهور بود که پس از انقلاب تغيير نموده و  با نام تجاري نرمه به بازار عرضه گرديد.

آيا مواد اوليه توليد کاغذهاي بهداشتي (تيشو)در ايران وجود دارد؟

خير ، منشأ فيبر يا سلولز مورد استفاده در کاغذ هاي بهداشتي (تيشو) عمدتاً  از درختان برگ سوزني مناطق سردسير و درصد کمتري هم از درختان اکاليپتوس تهيه ميشود که در ايران امکان رشد آنها در سطح وسيع وجود ندارد.

آيا در کاغذ تبهداشتي (تيشو) بکار رفته در محصولات نرمه الياف و مواد بازيافتي وجود دارد؟

خير ، کليه  مواد مصرفي در اين شرکت از الياف سلولزي  بکر و دست اول (virgin) ميباشد و تنها برخي شرکتها قادر به توليد الياف بازيافتي ميباشند که آنها نيز مي بايد بر روي محصول نهايي اين مطلب را قيد کنند.